Det viktigaste är att växterna får leva och sånt
en studie om att förebygga barns växtblindhet
Maria Hammarsten

Studien syftar till att bidra med en fördjupad förståelse av hur barns växtblindhet kan förebyggas
genom en närstudie av hur barn uppfattar och använder en skogsträdgård. Det teoretiska ramverket
utgår från barndomsforskning och dess antagande om det aktiva, sociala och kompetenta barnet.

Studien omfattar 28 barn, varav majoriteten är 9 år, som medverkat via samtalspromenader med fotografering. Gibsons begrepp affordances har använts som analysverktyg. Analysen tar avstamp
i de fotograferade företeelser som barnen anser är betydelsefulla, minnesvärda och speciella i skogsträdgården.

Studiens resultat visar att växterna inklusive träd och buskar är framträdande
företeelser genom de sinnliga, estetiska och emotionella affordances som de enligt barnens beskrivningar erbjuder. Denna studie indikerar att skogsträdgårdens miljö och skogsträdgårdspedagogernas pedagogiska arbetssätt i olika miniprojekt med växter kan förebygga barns växtblindhet. Studiens slutsats är att det är dags att planera för att plantera i barns närliggande utomhusmiljö.

Nyckelord: Skogsträdgård, barndomsforskning, barns perspektiv, samtalspromenader, affordances,

växtblindhet

Artikel_-_Det_viktigaste_r_att_v_xterna_f_r_leva_-_Maria_Hammarsten.pdf

2021-10-07 07:14:38 


Vi står bakom Utenavet: