Länkar till forskningsrapporter

 

Developing ecological literacy in a forest garden:
children’s perspectives
Maria Hammarsten, Per Askerlund, Ellen Almers, Helen Avery & Tobias Samuelsson
 
To cite this article: Maria Hammarsten, Per Askerlund, Ellen Almers, Helen Avery & Tobias
Samuelsson (2018): Developing ecological literacy in a forest garden: children’s perspectives,
Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, DOI: 10.1080/14729679.2018.1517371
 
ABSTRACT

Today, cities become more dense, green spaces disappear and children spend less time outdoors. Research suggests that these conditions create health problems and lack of ecological literacy. To reverse such trends, localities are creating urban green spaces for children to visit during school time. Drawing on ideas in ecological literacy, this study investigates school children’s perspectives on a forest garden, a type of outdoor educational setting previously only scarcely researched. Data were collected through walk-and-talk conversations and informal interviews with 28 children aged 7 to 9. Many children in the study expressed strong positive feelings about the forest garden, the organized and spontaneous activities there, and caring for the organisms living there. We observed three aspects of learning in the data, potentially beneficial for the development of children’s ecological literacy: practical competence, learning how to co-exist and care, and biological knowledge and ecological understanding.

 
 

Klassrum med himlen som tak: En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan.

Kunskapsöversikten bygger på en genomgång av resultat och slutsatser från vetenskapliga och systematiska översikter där författarna sammanställt forskning som belyser hur skolprestationer främst bland barn i grundskoleålder påverkas av utomhusundervisning, av regelbunden fysisk aktivitet och/eller naturkontakt.

Kunskapsöversikten visar att evidensen är tillräckligt stark för att konstatera att utomhusundervisning bidrar positivt både indirekt och direkt till skolprestation och skolresultat. Extremt få studier, endast någon enstaka, kan påvisa ett samband mellan utomhusundervisning och negativa effekter på elevernas lärande, pedagogernas arbetssituation eller på skolverksamheten i stort. Slutsatsen är att det finns tillräcklig stark evidens för att rekommendera mer utomhusundervisning i skolans pedagogiska verksamhet – eftersom inslag av undervisning i kombination med utomhusvistelse genererar en rad positiva effekter på elevers lärande, hälsa, fysiska aktivitet och deras personliga och sociala utveckling. Sammantaget visar översikten:

  • att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever i grundskoleålder, till exempel förbättrad inlärning (ökad kognitiv förmåga, koncentration, arbetsminne, och studiemotivation),
  • att evidensen är tillräckligt stark för att det är möjligt att överväga implementering av fler utomhusbaserade inslag i undervisningen bland barn och elever i hela utbildningssystemet,
  • att evidensen är tillräckligt stark för utomhusundervisningens positiva kognitiva effekter, vilket gör det möjligt att överväga en förstärkning av befintliga såväl som inrättande av nya nationella utbildningsinsatser som främjar utomhusundervisning, fysisk aktivitet, samt naturkontakt i grundskolan, till exempel genom att involvera landets lärosäten med lärarutbildning i ett gemensamt utvecklingsarbete på nationell nivå,
  • att utomhusundervisning ligger i linje med moderna pedagogiska modeller för skolutveckling, undervisning och lärande

Ladda hem sammanfattnings folder och hela rapporten på svenska och engelska

 


Linköpings universitet, denna sida innehåller olika länkar till avhandlingar både inom och utanför Sverige.

Linköpings Universitet

Länkar till litteratur, artiklar och forskning för Anders Szczepanski och Emilia Fägerstam på Linköpings universitet:

 

 

Nu är det bevisat. Utomhuspedagogik leder till bättre skolresultat. Det kommer fram i en ny avhandling från Linköpings universitet. Det är Emilia Fägerstam som lyckats visa att utomhuspedagogik leder till mer bestående kunskaper hos eleverna än vad traditionell klassrumsundervisning klarar. Det är dags att ta krafttag i utemiljöplaneringen med andra ord – dags att förändra våra skolgårdar från rastyta till pedagogiska rum.

Elevers och lärares uppfattningar och erfarenheter av utomhusundervisning har granskats av Emilia Fägerstam vid Linköpings universitet. I sin doktorsavhandling visar hon att utomhuspedagogiken leder till mer bestående kunskaper hos eleverna än vad traditionell klassrumsundervisning klarar av. Studierna är utförda i en svensk högstadieskola samt vid australiska miljöutbildningscentra och består av elev- och lärarintervjuer samt enkäter och elevtester.

Resultaten visar att aktiviteter i utemiljön främjar samarbete och sociala relationer. Eleverna blir också bättre på att kommunicera ämnet de jobbar med när de är utomhus. Till exempel inom språkämnena där de hellre och mer avspänt kan prata med varandra på det främmande språket.

Mer om Emilas forskning 

 

 

 

What is the impact of garden-based learning on academic outcomes inschools? To address this question, findings across 152 articles (1990–2010)were analyzed resulting in 48 studies that met the inclusion criteria for thissynthesis. A review template with operational coding framework was developed.The synthesis results showed a preponderance of positive impacts on direct academic outcomes with the highest positive impact for science followed by math and language arts. Indirect academic outcomes were also measured with social development surfacing most frequently and positively. These results were consistent across programs, student samples, and school types and within the disparate research methodologies used. However, a common issue was lack of research rigor as there were troubling issues with

incomplete descriptions of methodological procedures in general and sampling techniques and validity in particular. Recommendations for more systematic and rigorous research are provided to parallel the growing garden-based education movement.

Läs hela rapporten 

2013-10-29 12:53:20 


Vi står bakom Utenavet: