Naturens År

Nätverket Naturens år är ungefär 30 myndigheter och organisationer som samverkar kring frågor som rör naturen. Syftet är att öka kunskapen och intresset för vår gemensamma natur. Varje år väljer nätverket ett aktuellt tema. I år är temat "Ekosystemtjänster 2016”.

Nätverket startade 2009 för att uppmärksamma 100-årsjubileet av Sveriges första nationalparker och naturskyddslagstiftning. Samarbetet fortsatte under 2010 med biologisk mångfald som tema med anledning av FNs internationella år för biologisk mångfald (IYB). 2011 koordinerades temat med FN:s Internationella skogsåret.

http://www.slu.se/naturensar

Naturvårdsverket håller ihop och administrerar nätverket.

Tidigare teman inom Naturens år

 

 • 2016 Ekosystemtjänster
 • 2015 Ekosystemtjänster
 • 2014 Ung
 • 2013 Uteåret
 • 2012 Hav & Vatten
 • 2011 Internationella skogsåret
 • 2010 Biologisk mångfald
 • 2009 100-årsjubiléet av nationalparker

Ett moget äpple, rent vatten att dricka, virke, syret i luften och skönhetsupplevelser i naturen är exempel på ekosystemtjänster.

 Ekosystemtjänster är de tjänster som naturens ekosystem ger till människan och som bidrar till människors välbefinnande. Ekosystemtjänster är en viktig förutsättning för mänskligt liv, men vi är inte alltid medvetna om deras värde och vad som påverkar dem.

 Under temaåret Ekosystemtjänster 2015 vill vi inom Naturens år bidra till att öka kunskapen om den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden och betydelse. Genom att öka kunskapen kan vi också bidra till att synliggöra deras värde.

 Vikten av ekosystemtjänster betonas bland annat i den strategiska planen för biologisk mångfald. Beslutet togs i Nagoya 2010, inom FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD). Enligt planen framhålls ekosystemtjänsternas betydelse både ur ekonomisk- och social synvinkel. Syftet med värdering av ekosystemtjänster är inte att sätta prislappar på naturen för sakens skull, utan för att bättre förstå de komplexa samband som ligger till grund för ekosystemens viktiga funktioner och processer, och hur de kommer till nytta för människor.

 Vi kommer under året främst fokusera på att öka kunskapen inom organisationerna i Naturens år. Genom samverkan och erfarenhetsutbyte i nätverket, kan vi arbeta för att göra begreppet ekosystemtjänster levande och relevant för de grupper som medlemmarna i nätverket Naturens år möter. Då kan vi bli bättre på att förmedla vad naturen ger.

Välkomna att lära mer om ekosystemtjänster 2015 

CNV håller ihop och administerar nätverket 2015 på uppdrag av Naturvårdsverket

2015-01-16 11:13:02

Utemiljöns plats i lärarutbildningarna

Utemiljöns plats i lärarutbildningen

Slutsatser och förslag från tankesmedja med Sveriges

lärarutbildningar, Kristianstad 30”31 maj 2013

Ett femtiotal representanter för lärarutbildningar, grundskolor, naturskolor och utbildningsföretag sammanstrålade på Högskolan Kristianstad för att diskutera utomhuspedagogikens förutsättningar och ställning inom den nuvarande lärarutbildningen. En utgångspunkt var de nya vetenskapliga rön som visar att utomhusbaserad undervisning leder till ökad måluppfyllelse i ämnen som matematik, naturvetenskap och miljö. Hur kan detta tas tillvara i utbildningen till lärare och förskollärare för att bredda paletten av möjliga arbetsmetoder för  yrkesverksamma lärare, men också knytas till teorier kring lärande? På tankesmedjan slogs det fast att lärarutbildare i dagsläget anser att den nuvarande lärarutbildningen försvårar möjligheterna att utbilda och träna lärarstudenter i utomhusbaserade arbetsmetoder kopplat till teoribildning. Skälet är att studenterna inte självklart får tillgodogöra sig högskolepoäng från kurser i utomhuspedagogik inom ramen för sina grundläggande utbildningsprogram. Träning i olika sätt att undervisa är huvudsakligen bundet till ämnesinstitutionerna respektive VFU.

Utemiljöns plats i lärarutbildningen landade i följande slutsasatser och förslag.

 • Förtydliga läroplanen
 • Stärk forskningen om utomhusbaserat lärande
 • Ta fram en kunskapsöversikt och exempelsamling.
 • Utveckla lärarutbidlningen som förebild
 • Stärk kommunikation mellan myndigheter
 • Utnyttja rektorsutbildningen och stimulera lokal skolutveckling.

Läs mer om förslagen och program i filen

 

2013-12-13 13:37:04

Ute är inne Umeå 2013 är inställd

Konferensen som skulle ha varit i september 2013 i Umeå är tyvärr inställd. Vi har inte med denna korta varsel kunnat ordna fram en annat konferens ort.

Det som är planerat och färdigt är att det blir en Ute är inne konferens i Linköping 2015.

Vi kommer att göra en mini Ute är inne konferens hösten 2013, vi återkommer med mer information under våren 2013.

2012-11-13 07:14:13 


Vi står bakom Utenavet: