Tankesmedjan - Utemiljöns plats i lärarutbildningen
HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD DEN 30 - 31 MAJ 2013

Att jobba utomhus börjar slå rot i skola och förskola – precis som inom museipedagogiken, naturvägledningen och föreningslivet. Man vill levandegöra natur och kulturarvet och främja en mer rörelseintensiv miljö för lärandet. Dessutom ser man utomhusvistelsen i sig som ett sätt att bidra till sunda levnadsvanor. På den här tankesmedjan står ämnesdidaktiken i fokus. Bland de skolämnen som flyttar ut finns matematiken. Med himlen som tak levandegörs matematikens mysterier, ett effektivt sätt att stimulera elevernas nyfikenhet. På det här arrangemanget utforskar vi tillsammans hur lärarutbildningarna kan stärka sina utomhusbaserade inslag i vilka ämnen som helst. Till vår hjälp har vi expertföreläsare och varandra.
Tankesmedjan vänder sig till lärarutbildare av alla slag, skolledare och andra med
intresse för att utomhuspedagogik blir ett naturligt inslag i barns och ungas
lärande – från förskola till universitet. Tankesmedjan arrangeras av Högskolan
Kristianstad tillsammans med Utenavet – nationellt nätverk för främjande av
utomhuspedagogik.

Konferens om utemiljöns plats i lärarutbildningen
30 - 31 maj, Högskolan Kristianstad

 

Välkomna!

Laila Gustavsson, Högskolan Kristianstad

http://www.hkr.se/tankesmedja

Utemiljöns plats i lärarutbildningen HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD DEN 30 – 31 MAJ 2013

 

2013-02-20 15:54:24

Utomhusbaserat lärande

Denna argumentationsfolder vilar på vetenskaplig kunskap om naturens läkande kraft, hälsoprevention, förbättrad minnesförmåga och stressreduktion, fysisk och psykisk hälsa då kroppen sätter tanken i rörelse, minskar konflikterna och förbättrar motoriken. Ett lärande för hållbar utveckling i praktiken då vi aktiverar många sinnen och inte minst en "grön losec" i våra kroppar utan någon ökad kostnad.

(Anders Szczepanski)

 

Argument baserat på fakta


Naturen är en resurs för bättre folkhälsa och bör nyttjas mer effektivt än idag. Denna
broschyr beskriver varför.
I Norden, liksom hos världens i-länder i övrigt, drabbas stora delar av befolkningen av både fysisk och psykisk ohälsa pga. sina levnadsvanor. Det är samhällets ansvar att försöka åtgärda de faktorer som skapar en sådan onödig sjukdomsbörda. Att ta till vara naturens hälsobringande effekter är både kostnadseffektivt och en viktig strategi för att motverka hälsans ojämlika fördelning hos befolkningen. Att arbeta över yrkeskategorier och landsgränser för ökad användning av naturen både för folkhälsan och miljöns skull är ett sätt – en pusselbit.
Broschyren vänder sig till dig som är beslutsfattare, folkhälsoansvarig, pedagog,
samhällsplanerare men även till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och till dig som på andra sätt arbetar med frågor som rör folkhälsa och samhällsutveckling.
Du får en rad slagkraftiga argument och intressanta tankeställare om varför natur och friluftsliv kan ses som viktiga resurser i ett tvärsektoriellt arbete för såväl folkhälsa som för en hållbar utveckling…

Argumentationsfolder


 

2012-06-01 07:46:01

Inspiration för framtiden
en inspirationsskrift från Ute är inne 2011

 

Niohundra nyfikna lärare, rektorer, skolchefer, fritidslärare, tjänstemän, stadsplanerare och arkitekter från hela Norden kom till Malmö och konferensen Ute är inne den 29–30 september 2011. Som gemensam nämnare fanns intresset för att använda stadens utomhusmiljöer för peda­gogiskt arbete, och på Ute är inne flödade möjligheterna i hundratalet workshops. Med vägledning av engagerade workshopledare och föreläsare fördjupades insikterna om platsens betydelse för lärandet, och hur utemiljön kan anpassas för att skapa bättre förutsättningar för ett lustfyllt och hållbart lärande. Konferensen lyfte väl fram den nordiska kulturen, och en tradition att vistas, värna och undervisa i naturen, i det nordiska landskapet.

Inspirationsskriften från Ute är inne 2011 bygger på de föreläsningar och de workshopar som genomfördes. Förhoppningsvis bjuder den på godbitar, får dig att vilja veta mer, kanske får den dig att tänka i nya banor när det gäller utomhuspedagogiken.

Ute är inne konferensen Malmö 29–30 september 2011

 

2012-05-27 23:54:18

Länkar till artiklarna om utomhuspedagogik i Svenska Dagbladet 21-24 nov 2011
Mia Sjöström

Länkar till artiklarna om utomhuspedagogik i Svenska Dagbladet 21-24 nov 2011

2012-05-27 23:45:01

Klasserommet utenfor
Arne.N.Jordet

I denne boka viser Arne N. Jordet hvordan skolens fysiske og sosiale omgivelser kan
brukes som ressurs i opplæringen. Med bakgrunn i kunnskapsteori, dannelsesteori,
læringsteori og læreplanteori argumenterer han for betydningen av å skape et
utvidet læringsrom i opplæringen ved å etablere et samspill mellom læringsaktiviteter i og utenfor klasserommet. Bare da vil det være mulig å få den variasjon
i opplæringen som læreplanen forutsetter, og som omtales som et kjennetegn ved
tilpasset opplæring. Med bakgrunn i eksempler fra norsk skole og forskning på
området viser han hvordan elever og lærere i dette utvidete læringsrommet får de
rammebetingelsene de trenger for å kunne arbeide med alle skolens fag på en mer
autentisk og meningsfull måte.

klasserommet_utenfor-informasjonsbrosjyre.pdf

2012-05-27 23:05:40

Klassrummet utanför
om ämneslärande och bildning av hela människan i ett utvidgat lärorum.
Arne.N.Jordet

 

Handlar om ämneslärande och bildning av hela människan i ett utvidgat lärorum. Boken är väl värd att läsa för alla utomhuspedagoger.

I denne boka viser Arne N. Jordet hvordan skolens fysiske og sosiale omgivelser kan brukes som ressurs i opplæringen. Med bakgrunn i kunnskapsteori, dannelsesteori,læringsteori og læreplanteori argumenterer han for betydningen av å skape et utvidet læringsrom i opplæringen ved å etablere et samspill mellom læringsaktiviteter i og utenfor klasserommet. Bare da vil det være mulig å få den variasjon

Ute_ar_Inne-Malmo_Arne_N_Jordet_300911 

2012-05-27 22:57:48 


Vi står bakom Utenavet: