Möjligheter i skolskogen
skogeniskolan

Möjligheter i skolskogen

Nu finns den uppdaterade versionen av Skogen i Skolans populära häfte "Lära med skolskogen" attbeställa hem! Undervisning i skolskogen är ett komplement till inomhusundervisning där rörelse, upplevelser och kunskapsinhämtning om skogen och alla dess värden kan stimuleras. I skolskogen involveras alla sinnen och så gott som alla skolämnen kan tillämpas i denna miljö. Med detta kan följa en bättre hälsa, ökade insikter om samband i naturen och ett lärande för hållbar utveckling. Den här boken visar på en del av möjligheterna med utomhusundervisning och hur man ordnar en egen skolskog. Det finns gott stöd för det som lyfts fram - både i läroplanen och i resultaten av den omfattande forskning som finns inom området utomhuspedagogik.

Pris: 50.00
Beställningsställe:www.skogeniskolan.se

2019-03-27 17:18:54 


Vi står bakom Utenavet: